Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
automatizácia AUT
číslicová technika CIS
dejepis DEJ
ekonomika EKO
elektrické merania ELR
elektrické pohony ELP
elektrické stroje a prístroje ESP
elektroenergetické zariadenia EKT
elektroenergetika EEN
elektronické zariadenia ELZ
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické kreslenie ELC
elektrotechnické materiály EOT
Erasmus+
etická výchova ETV
fyzika FYZ
grafické systémy v automatizačnej technike GAT
grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
informatika INF
matematika MAT
merania v automatizačnej technike MZT
merania v silnoprúdovej technike MRS
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná angličtina OAG
odborná nemčina ODN
odborná prax PRX
odborný výcvik OVY
počítačové siete PCI
priemyselná informatika PIT
programovanie PRO
programovanie automatizačných zariadení GAZ
programové vybavenie počítačov SWW
robotika ROB
ročníkový projekt RPJ
rozvod elektrickej energie REE
sieťové komunikačné systémy SIS
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
SOČ SOČ
správanie SPR
školský psychológ SKP
technické kreslenie TKR
technické vybavenie počítačov HWW
technológia TEC
telesná a športová výchova TŠV
Úvod do sveta práce USP
výchovný poradca VYP
využitie elektrickej energie VYU
základy automatického riadenia ZRI
Základy automatizácie ZYA
základy elektroniky ZEN
základy elektrotechniky ZAE
zdroje a premena energie ZRE

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Piatok 14. 12. 2018